Southern Milkweed

Asclepias

 viridula

More Asclepias species