Green Milkweed

Asclepias

 viridiflora

More Asclepias species