Florida Water Snake

Nerodia fasciata pictiventris